ممیزی

  • رهبری( مدیریت اهداف- مدیریت بودجه و ارزیابی عملکرد – مدیریت روابط عمومی) 2
  • مدیریت منابع( مدیریت منابع انسانی- مدیریت مالی و دارایی- مدیریت مشارکتها و اعتبارات)
  • مدیریت زنجیره تامین( مدیریت تامین کنندگان – مدیریت ارتباط با مشتریان)
  • مدیریت عملیات(مدیریت برنامه ریزی و سیستم ها- مدیریت تولید و عملیات- مدیریت لجستیک و پشتیبانی- مدیریت پروژه )
  • مدیریت کیفیت و بهره وری(مدیریت استانداردها و طرح ریزی کیفیت– مدیریت تضمین کیفیت – مدیریت کنترل کیفیت – بهره وری)
  • مدیریت بازرگانی( مدیریت بازاریابی – مدیریت فروش – مدیریت خدمات پس از فروش) 
  • مدیریت تکنولوژی(مدیریت دانش(مهندسی) – مدیریت انتقال تکنولوژی- مدیریت نگهداری و تعمیرات- مدیریت تحقیق و توسعه)